Veelgestelde vragen

Ik wil graag de projecten ter plaatse bezoeken. Kan ik dat doen?

Graag! We zijn blij met elke gast ter plaatse en vooral met foto’s, films, blogs, interviews die helpen om onze bossen dichter bij de wereld te brengen. Een regeling met ons lokale bosbouwteam en het in overweging nemen van mogelijke capaciteitsbeperkingen wordt vooropgesteld.

Ik wil graag actief lid zijn. Hoe kan ik meedoen?

We verwelkomen elke inzet die ertoe leidt dat zoveel mogelijk mensen zich aansluiten bij The Generation Forest. Of het nu gaat om actieve deelname aan onze social media kanalen, de jaarlijkse algemene vergadering, een projectbezoek ter plaatse of een persoonlijk advies. Er zijn vele manieren om betrokken te raken. Neem contact met ons op voor verdere ideeën en suggesties!

Hoe word ik lid?

Het lidmaatschap vindt plaats door de verwerving van een of meer coöperatieve aandelen. Op onze “Join Us” pagina vindt u het formulier om in te schrijven op aandelen. De eenvoudigste manier is om het online in te vullen. U ontvangt dan van ons een mail met het inschrijvingsformulier en hoeft het alleen maar te ondertekenen en aan ons terug te sturen. U wordt dan op de volgende bestuursvergadering geaccepteerd als lid.

Zowel particulieren als rechtspersonen kunnen aandelen verwerven. Aandelen kunnen bijvoorbeeld ook worden geërfd, weggegeven en overgedragen aan (peterschaps-/kind)kinderen.

Wat kost een coöperatief aandeel?

Een coöperatief aandeel (“zakelijk aandeel”) kost 1.200 € +108 € toegangsprijs (vanaf 2020), wat overeenkomt met de waardevermeerdering van het reeds staande bos. U kunt het bedrag rechtstreeks overmaken, of betalen in maandelijkse termijnen van 25, 50 of 100 euro door een SEPA-domiciliëringsmandaat uit te voeren. Er zijn geen verdere kosten of vergoedingen.

Kan ik mijn aandelen doorverkopen, weggeven, erven of annuleren?

Ja, u kunt de aandelen vrij doorverkopen. Daarnaast bieden wij de bemiddeling en afhandeling van de verkoop als een service aan. Als alternatief kunt u de aandelen opzeggen. Deze worden dan door de coöperatie ingetrokken en u krijgt het wettelijk geregelde vereveningskrediet. Daarnaast kunt u ook aandelen weggeven of erven.

De eenvoudigste manier is om te bemiddelen via de coöperatie, omdat we weten wie er aandelen wil kopen. Aangezien de coöperatie € 1.200 + inschrijvingsgeld van € 108 (vanaf 2020) per aandeel aanrekent bij de uitgifte van nieuwe aandelen, is de aankoop via de secundaire markt voor dotatiebeleid aantrekkelijk zodra de aangeboden verkoopprijs een iets lager inschrijvingsgeld bevat en de koper weet dat hij volledige juridische zekerheid heeft. Dit laatste wordt verzekerd door de overdracht van de aandelen door de coöperatie zelf aan de nieuwe eigenaar op een juridisch bindende manier. De coöperatie rekent voor de bemiddeling een klein bedrag aan administratiekosten. Er zijn geen kosten voor de overdracht van de aandelen aan de nieuwe eigenaar, zoals het geval is bij een schenking of erfenis van aandelen.

In principe kunt u de aandelen ook rechtstreeks en vrijelijk verkopen aan elke persoon of organisatie, onder voorwaarden die u vrijelijk kunt bedingen. In dit geval moet de coöperatie op de hoogte worden gesteld van de geplande eigendomsoverdracht om de ledenlijst dienovereenkomstig te kunnen aanpassen. Zoals bij elke uitgifte van aandelen moet ook de raad van bestuur de overdracht goedkeuren.

Als u uw aandelen wilt weggeven, is de overdracht van aandelen niet gecompliceerd. Het enige wat u hoeft te doen is de coöperatie op de hoogte te stellen van de overdracht. Wij hebben hiervoor een eigen formulier. Er zijn geen kosten aan verbonden. Juridisch bindend is de overdracht met de bevestiging/goedkeuring van het bestuur.

Indien aandelen worden geërfd door een gemeenschap van erfgenamen, moet deze bepalen wie de aandelen ontvangt. Anders worden de aandelen teruggegeven aan de coöperatie en wordt aan de gemeenschap van erfgenamen het vereffeningskrediet betaald volgens de wettelijke regels, dat berekend wordt volgens de wet op de cooperatieve verenigingen (§73) en de statuten van de cooperatieve vereniging (§11) en dat gebaseerd is op de balanswinst van het laatste boekjaar. In de regel is het creditsaldo aanzienlijk lager dan de reële waarde van de aandelen, aangezien het niet de voorraadwaarde van de bossen – enigszins vereenvoudigd – omvat, maar alleen de winst die reeds is gerealiseerd door de verkoop van hout.

U kunt zowel uw lidmaatschap als individuele aandelen opzeggen. Als u uw lidmaatschap opzegt, gaan de aandelen terug naar de coöperatie. Het voormalige lid krijgt dan een tegoed. Er kan worden aangenomen dat een verkoop van aandelen op de secundaire markt voor dotatiebeleid voor een hogere opbrengst zal zorgen. Als u alleen individuele aandelen opzegt, blijft het lidmaatschap van de coöperatie gehandhaafd zolang het lid ten minste één aandeel bezit.

Is de aankoop van een coöperatief aandeel een kapitaalinvestering?

Ja, het is een tastbare investering in activa. Met de aankoop van coöperatieve aandelen verwerft u gezamenlijk aandelen in de grond en de bosbestanden van de coöperatie, die aan ons allen toebehoort. Wij bevelen de aankoop van onze coöperatieve aandelen aan als een groene investering voor iedereen die op zoek is naar een dubbel dividend uit een ecologisch effect en een verhoging van het vermogen op lange termijn of de overdracht van activa naar de volgende generatie. Als financiële investering zijn onze coöperatieve aandelen interessant voor al diegenen die een deel van hun portefeuille met vaste hand willen beheren in plaats van dagelijks de beurskoersen en economische trends te analyseren. De bossen zijn grotendeels ontkoppeld van de turbulentie op de kapitaalmarkten. Net zoals er “slow food”, “slow travel” en “slow fashion” is, staan wij voor “slow finance”. De tijdsduur sluit niet uit dat er voortijdig aandelen worden verkocht. Want er hoeft geen boom te worden geveld om een aandeel te verkopen.

Welk dividend kan ik verwachten?

Een grafiek met de verwachte dividenden vindt u op de pagina “Economie”. Op basis van onze financiële modellen gaan we uit van een intern rendement van 4,5%. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de inflatie en zijn niet gebaseerd op stijgende houtprijzen. Ons businessplan, dat ook door de Duitse Coöperatieve Vereniging is onderzocht op winstgevendheid, voorziet in een hoger rendement.

Het dividend wordt gegenereerd door onze belangrijkste bron van inkomsten, de verkoop van inheemse edele houtsoorten zoals mahonie of palissander. Het is ook waarschijnlijk dat de waarde van de grond zal stijgen; we zijn echter van plan om onze grond permanent te behouden. Vanaf een latere datum zullen er dividendbetalingen plaatsvinden wanneer we hout uit onze eigen bossen verkopen. Omdat we permanente bossen planten, zijn er regelmatig verdelingen – theoretisch voor altijd onbegrensd.

Wat betekent het interne rendement?

Het interne rendement wordt gebruikt voor investeringen of kapitaalgoederen die een onregelmatig en fluctuerend rendement genereren. De interne rentevoet geeft informatie over het (theoretische) gemiddelde jaarlijkse rendement.

Is er een vaste jaarlijkse waardestijging?

Nee, maar we meten ons bomenbestand jaarlijks en verhogen de koers van de coöperatieve aandelen dienovereenkomstig met behulp van de zogenaamde toegangsprijs. Bestaande leden kunnen dan met deze prijspremie hun aandelen op een later tijdstip aan derden verkopen. De hoogte van de premie is gebaseerd op een jaarlijkse economische analyse door onafhankelijke derden van ons boom- en grondbezit . Op basis van deze analyse bepaalt de Algemene Vergadering de hoogte van de prijspremie (toegangsprijs).

Vanwege de onzekerheden die samenhangen met het langetermijnkarakter van het project, plannen wij de prijspremie te beperken tot de hierboven genoemde 4,5% per jaar. Als u uw aandelen echter voor de lange termijn aanhoudt, kunt u mogelijk een hoger rendement behalen.

Wat zijn de financiële risico's van een investering in The Generation Forest?

Zoals bij alle bedrijfsinvesteringen is ook bij een investering in The Generation Forest een totaal verlies mogelijk.

Is er een verplichting om extra bijdragen te leveren?

In het geval van het faillissement van The Generation Forest hebben wij een wettelijk bindende verplichting uitgesloten tot het doen van aanvullende bijdragen volgens § 40 van onze statuten.

Hebben alle leden dezelfde rechten?

Nee. We maken een onderscheid tussen gewone en investerende leden. Op enkele uitzonderingen na zijn alle leden investerende leden. Hun aandelen zijn wettelijk gelijkwaardig aan de aandelen van gewone leden, maar hebben geen stemrecht. We maken een onderscheid tussen stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden omdat we ervoor willen zorgen dat de coöperatieve vereniging haar missie niet in 50 of 100 jaar verliest. Daarom wijzen we aandelen met stemrecht alleen toe op een zeer selectieve basis. Dit zijn de oprichters van de coöperatie, in de eerste plaats de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, die zelf op alle aandelen hebben ingeschreven, en enkele geselecteerde personen die we specifiek op basis van hun expertise hebben ingehuurd. We zijn van plan om de kring van (gewone) stemgerechtigde leden voorzichtig verder te ontwikkelen.

Wat is de bestuursstructuur van de coöperatie? Wie beslist wat? Wie wordt door wie gekozen?

Deze vragen zijn geregeld in onze statuten. De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door de raad van bestuur van de Coöperatieve. Alle vragen van grotere omvang behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen benoemt de raad van bestuur en de algemene vergadering kiest de raad van commissarissen. In ons geval geldt de beperking dat beleggingsleden wel het recht hebben om te spreken, maar niet om te stemmen in de algemene vergadering.

Wie adviseert The Generation Forest over (fiscale) juridische kwesties?

We hebben de structuur van de coöperatie ontwikkeld in nauwe samenwerking met André Le Prince, de managing partner van het accountantskantoor WLP in Hamburg, die zich al jaren inzet voor coöperatieve vennootschappen als een succesvolle rechtsvorm voor sociale ondernemingen. Onze boekhouding en jaarrekening worden verzorgd door SOLITAX GmbH, die gespecialiseerd is in coöperatieven. De coöperatie ve wordt gecontroleerd door de Duitse Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V. in Hamburg.

Waarom heeft u de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm gekozen?

In de praktijk is een coöperatieve vennootschap een bijzonder duurzame rechtsvorm die door de coöperatieve vereniging solide is geregeld en bovenal transparant is. In tegenstelling tot de meeste verenigingen is de coöperatieve vennootschap een commerciële onderneming die haar eigen bossen beheert en verkoopt. En de coöperatieve vereniging stelt ons in staat om voortdurend nieuwe leden te aanvaarden door de uitgifte van nieuwe aandelen, zonder dat we – zoals bij een naamloze vennootschap – formeel moeten beslissen over nieuwe kapitaalverhogingen onder de aandeelhouders.

Wat doet de coöperatieve met de reserves voor de komende jaren?

Ongeveer de helft van het geld wordt gebruikt om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, die in het aandeel van de coöperatie worden opgenomen. Deze worden deels geïnvesteerd op de kapitaalmarkt en deels gebruikt voor de uitbreiding van onze bosgebieden. In de eerste 3-4 jaar zullen er minder reserves worden gevormd, omdat het vaste kostengedeelte hier nog hoger ligt.

In hoeverre hebben valutarisico's invloed op het bedrijfsmodel van The Generation Forest?

In Panama is de Amerikaanse dollar een wettig betaalmiddel. We hebben dus een valutarisico dat we als lager beschouwen dan wanneer we met een zeldzame lokale valuta zouden werken. Het grootste deel van onze inkomsten zal op de internationale markten worden gegenereerd, omdat wij onze waardevolle hout op de Europese markt willen verkopen, ook in euro.

Hoe organiseert The Generation Forest zijn operationele werkzaamheden ter plaatse?

We hebben een strategisch partnerschap met Futuro Forestal, het eerste B Corp. gecertificeerde bosbouwbedrijf in Panama, dat in 25 jaar werk het concept van generatiebossen heeft ontwikkeld. De twee oprichters, Andreas Eke en Iliana Armien, hebben zich bij ons bestuur aangesloten. Dit verzekert ons van toegang tot de meest geschikte gebieden op het terrein en korte beslissingspaden.

Welke gebieden wilt u herbebossen en wanneer?

Ons doel is om tegen 2022 1.000 hectare generatiebos te hebben aangeplant en gefinancierd. Dit komt overeen met 20.000 coöperatieve aandelen. We bezitten momenteel 173 hectare grond, waarvan 25 hectare al is aangeplant en nog eens 25 hectare is aangeplant in juni 2019. We zijn specifiek op zoek naar gebieden die enkele decennia geleden gekapt zijn voor de veeteelt en die het risico lopen te ontaarden in de leegloop van het platteland. In veel gevallen zijn deze gebieden niet meer levensvatbaar voor de veeteelt, maar zijn ze goed geschikt voor inheems waardevol hout. In individuele gevallen nemen we ook bestaande plantages over, die we in de tweede en derde generatie omzetten in een duurzame vorm door inheems waardevol hout te gebruiken. voordat de plantagebossen worden gekapt en verkocht.

Wat verstaat u onder uw model van het generatiebos?

Hiermee bedoelen we door de mens gemaakte, silviculturen gebruikte tropische gemengde bossen waarin bomen van verschillende leeftijdsgroepen (“generaties”) naast elkaar bestaan, zodat de volgende generatie bomen al wordt geoogst. Het resultaat is een tropisch permanent bos dat de bodem, de waterbalans en de biodiversiteit regenereert. Het feit dat we boomsoorten mengen die met verschillende snelheden groeien, betekent dat de oogsttijd van de individuele bomenrijen verschillend is, wat de generatiediversiteit nog verder vergroot. Het generatiebos lijkt in veel opzichten op een natuurlijk bos. Het is grotendeels of volledig bevolkt met inheemse soorten en vervult dezelfde ecologische functies (habitat voor dieren en planten, waterreservoirs, humusvorming, etc.), maar verschilt in die zin dat we – in tegenstelling tot natuurlijke bossen – een drastisch hogere dichtheid van waardevolle bossen planten en het bos in stand houden op het gebied van bosbouw. Afhankelijk van de staat van uitdunning staan er tussen de 150 en 1100 kostbare bomen op één hectare generatiebos. In een natuurlijk bos staan vaak maar één of twee bomen per hectare, die als verhandelbaar kostbaar hout kunnen worden geclassificeerd.

Wat kost een hectare generatiebos?

Een hectare nieuw aangelegd permanent bos kost ongeveer € 24.000 over de gehele periode totdat het financieel zelfvoorzienend is en winst maakt. De informatie is gebaseerd op de jarenlange ervaring van onze lokale bosbouwpartner en een 100-jarig businessplan dat is opgesteld in het kader van een wetenschappelijk project met de Wageningen Universiteit. De cijfers zijn benaderende waarden die de aanzienlijke schaalvoordelen (naar boven en naar beneden) in de bosbouwsector uitsluiten.

Is er een markt voor zeldzame tropische houtsoorten zoals palissander (cocobolo), Amerikaanse mahonie (caoba) of Gold Cedar (amarillo)?

Dit zijn nichemarkten. We kennen geen enkele leverancier ter wereld die bijvoorbeeld het langzaam groeiende, zeer waardevolle rozenhout zelf verbouwt. Tot nu toe is het hout bijna uitsluitend verkregen uit natuurlijk bosbeheer, wat de voorraad op de lange termijn in gevaar brengt. In onze financiële planning gaan we ervan uit dat inheemse soorten vergelijkbare prijzen zullen behalen als andere, vaak verhandelde soorten zoals teakhout. Wij zijn ook van mening dat de traceerbaarheid van het door ons aangeboden hout in de toekomst steeds belangrijker zal worden, wat op de middellange termijn tot uiting zal komen in de prijs.

Zijn onze bossen in concurrentie met de voedselproductie?

Nee. Wij planten bossen waar de veehouderij over het algemeen niet meer economisch levensvatbaar is of binnen afzienbare tijd niet meer levensvatbaar zal zijn. Veel weilanden worden vrijgemaakt, omdat ze niet meer economisch levensvatbaar zijn. Er zijn dus zeer grote gebieden van gemiddelde bodemkwaliteit in Panama (en in de tropen in het algemeen), die niet geschikt zijn voor landbouw en veeteelt, maar waar inheemse boomsoorten goed groeien.

Schakel titel

Nee. We kopen geen land dat actief wordt gebruikt door lokale gemeenschappen of waar – zoals in de inheemse beschermde gebieden – traditionele gewoonterechten bestaan. We kopen vooral land dat enkele decennia geleden is vrijgemaakt voor de veeteelt, maar dat op de middellange termijn dreigt te degenereren door de afnemende draagkracht van de bodem. In de regel zijn dit gebieden die worden verkocht, omdat hun eigenaars ze niet meer economisch kunnen bewerken (en veel landarbeiders zijn al lang naar de stad verhuisd, waar door de hoge economische groei banen worden gevraagd). In individuele gevallen kopen we ook bestaande plantages met hout dat we omvormen tot een generatiebos.

Ik wil mijn leven CO2-neutraal maken. Hoeveel aandelen heb ik hiervoor nodig?

Dat hangt af van je persoonlijke levensstijl. Als je al heel ecologisch leeft, zou een halve hectare bos voldoende moeten zijn. Dat komt overeen met 10 coöperatieve aandelen. Het bos op dit gebied bindt 7 ton CO2 per jaar. En dit elk jaar opnieuw. Wie minder klimaatbewust leeft, zou met een hectare bos aan de veilige kant moeten zijn. Dit komt overeen met 20 coöperatieve aandelen en 14 ton CO2, die elk jaar opnieuw worden gebonden. De gemiddelde CO2-uitstoot per persoon in Nederland en België ligt momenteel net onder de 10 ton.

Hoe kan ik als bedrijf een lidmaatschap voor mezelf gebruiken?

Wij willen graag bedrijven als partner winnen en hen een breed scala aan mogelijkheden bieden om lid te worden van ons Corporate Social Responsibility project “Climate Social Club”. Zo kunnen gebieden van bedrijfspanden, kantoren of vloeroppervlakken van de verkochte producten worden “gespiegeld” als een generatiebos. Eén aandeel komt overeen met een oppervlakte van 500m2. Er zijn ook veel mogelijkheden voor CO2-compensatie. Niet door middel van een donatie aan een CO2-compensatieprogramma, maar in de vorm van een investering in tropische permanente bossen die jaarlijks 14 ton CO2 per hectare binden.

Uw Generatiebos begint hier

Uw Generatiebos begint hier